ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMEEN 

www.vinoctis.com, Vinoctis is de benaming en domeinnaam van de webwinkel die eigendom zijn van Archipel Holding BV met maatschappelijk zetel te 2600 Berchem, Fruithoflaan 76 bus 7, ingeschreven onder het  BE 0824.139.516 . De klant kan via voornoemde webwinkel, wijn, wijnpakketten, alcoholische dranken, geschenken en wijn accessoires aankopen. De koopovereenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de “on-line” bestelling door de klant gevalideerd wordt met een orderbevestiging die per e-mail verstuurd wordt door Archipel Holding BV / Vinoctis. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Archipel Holding BV / Vinoctis als leverancier van goederen optreedt. De algemene voorwaarden worden door de klant aanvaard op het ogenblik dan zijn/haar bestelling wordt gevalideerd middels een orderbevestiging door Archipel Holding BV / Vinoctis. De algemene voorwaarden van Archipel Holding BV / Vinoctis heffen de algemene voorwaarden van de klant of een derde op. Afwijkingen zijn enkel inroepbaar middels schriftelijke bevestiging vanwege Archipel Holding BV / Vinoctis ook al komen ze voor op de documenten die uitgaan van de klant of een derde. In het geval van een toegestane afwijking blijven deze voorwaarden van toepassing voor alle punten waarvoor geen uitdrukkelijke afwijking geldt. Door verbinding te maken met de website van Archipel Holding BV / Vinoctis verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.

PRIJZEN

De prijzen en tarieven zijn steeds uitgedrukt in Euro en gelden per fles of in geval van pakketten per proefpakket, conform de vermelding op de website ten tijde van de bestelling of zolang de voorraad strekt. Indien niet anders aangegeven, gaat het hier om flessen met 0,75 liter inhoud. Alle prijzen zijn inclusief BTW (21%) en verpakkingsheffing, de verzendingskosten worden apart vermeld, voor bestellingen hoger dan €100 is de levering in België gratis . De verzend- en leveringskosten zijn voor de klant  die zijn goederen geleverd wenst buiten België, en worden berekend op het einde van de bestelling, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde producten. De verzend- en leveringskost wordt afzonderlijk vermeld tijdens het afrekenen van de bestelling en kunnen variëren per dag en per bestelling.  Archipel Holding BV / Vinoctis heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u per e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren. Daarnaast kan Archipel Holding BV / Vinoctis prijzen wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden (BTW, taksen op goederen, verpakkingsmateriaal, vervoer, ..). Alle aanbiedingen van Archipel Holding BV / Vinoctis zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de wijn (op=op). Wanneer een product  niet meer leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en eventueel een alternatief aangeboden. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.

WIJNABONNEMENTEN

 1. De wijnabonnementen verkocht op deze website omvatten een abonnement gedurende 12 of 36 maanden op een pakket dat iedere maand uit twee verschillende wijnen bestaat.
  De selectie van deze wijnen gebeurt door Archipel Holding BV / Vinoctis en kan in geen geval grond zijn voor welke betwisting dan ook.
  Daarnaast geeft de prijs van het wijnabonnement ook toegang tot clubvoordelen allerhande, die echter geen deel uitmaken van de koopovereenkomst van de abonnementsformule.
  De clubvoordelen voormeld worden vrij bepaald door de Archipel Holding BV / Vinoctis en kunnen derhalve in geen enkel geval een reden zijn tot betwisting van de overeenkomst met betrekking tot de wijnabonnementen.
  De op deze website aangeboden wijnabonnementen verschillen in elkaar met betrekking tot betaling en opzegbaarheid:
  1) Een formule waarbij de gehele som voor het abonnement van 12 maanden onmiddellijk betaald wordt, hierna genoemd “jaarformule”. De klant geniet hierbij een korting die door Archipel Holding BV / Vinoctis discretionair bepaald wordt, en herzien kan worden na afloop van iedere periode van 12 maanden.
  2) Een formule waarbij maandelijks 1/36stevan de gehele som voor het abonnement van 36 maanden betaald wordt, hierna genoemd “maandformule”.
 2. Nabestellingen
  De klant zal een wijn uit de abonnementsformule kunnen nabestellen met een korting op de initiële prijs in de abonnementsformule.
  Het kortingspercentage wordt discretionair bepaald door de Archipel Holding BV / Vinoctis en kan geen aanleiding geven tot welke betwisting dan ook.
  Archipel Holding BV / Vinoctis behoudt zich het recht voor dit kortingspercentage zonder beperkingen te herzien gedurende de looptijd van het wijnabonnement van de klant en dit zonder dat de Archipel Holding BV / Vinoctis verplicht is de klant hiervan op welke wijze dan ook op de hoogte te brengen.
  De mogelijkheid tot nabestelling geldt zolang het product beschikbaar is.

Klanten die geen abonnement zoals onder a) hebben lopen kunnen ook bestellen via de webshop en betalen verzendkosten. De vaststelling van deze verzendkosten en de voorwaarden van vrijstelling van deze kost worden discretionair bepaald door de Archipel Holding BV / Vinoctis en kunnen geen aanleiding geven tot welke betwisting dan ook.

BETALING

Archipel Holding BV / Vinoctis biedt MOLLIE payments aan om op een veilige wijze elektronisch te betalen. Betalingen door de klant geschiedt bij de bestelling van de goederen. De betalingen verlopen via het betalingssysteem en de betalingsvoorwaarden van betalingsprovider. Middels het plaatsen van een bestelling op de webwinkel van Archipel Holding BV / Vinoctis verklaart de klant tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van het betalingssysteem en ze aan hem/haarzelf tegenwerpelijk te maken.

FACTUURVOORWAARDEN

Elke factuur moet volledig en in één keer betaald worden, hetzij per domiciliëring bij de bank van de Klant, hetzij op het rekeningnummer vermeld op de factuur. elk bedrag dat op de vervaldag niet betaald is, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidinterest van 2 % per maand geheven vanaf de vervaldag tot de dag van de volledige betaling. Archipel Holding BV / Vinoctis houdt zich bovendien het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 15 % van het gefactureerde bedrag met een minimum van 65 EUR te eisen, en dat zonder afbreuk te doen aan de eventuele invorderingskosten, gerechtskosten en andere uitvoeringskosten die ten laste vallen van de schuldenaar. Het feit dat de interestvoet of de forfaitaire vergoeding niet vermeld is in de eventuele ingebrekestelling, betekent in geen geval dat Archipel Holding BV / Vinoctis afziet van het recht om de interesten en/of de forfaitaire vergoeding alsnog te eisen.

Indien de Klant een factuur of een gedeelte ervan betwist, moet hij die betwisten binnen vijftien (15) werkdagen vanaf de verzending van de factuur. Die betwisting moet de datum en het nummer van de factuur bevatten en per aangetekend schrijven verstuurd worden naar “Vinoctis, Van Aerdtstraat 52/2060 Antwerpen”. Als die termijn van vijftien (15) werkdagen om is, wordt de factuur beschouwd als zijnde aanvaard door de Klant. Indien de Klant slechts een gedeelte van de factuur betwist en niet de factuur in haar geheel, blijft zijn betaalverplichting op het niet-betwiste gedeelte van de factuur onbeperkt gelden. In geval van een betwisting van een factuur onderzoekt Archipel Holding BV / Vinoctis de betwistingsbrief. Indien de gevraagde wijziging (omwille van de vorm of de inhoud) terecht is, gaat Archipel Holding BV / Vinoctis over tot een gratis en eenmalige correctie van de factuur in kwestie. Indien de gevraagde wijziging onterecht is, wordt de Klant daarvan op de hoogte gebracht door Archipel Holding BV / Vinoctis en moet hij die factuur onmiddellijk betalen.

VOORRAAD

Archipel Holding BV / Vinoctis behoudt zich het recht o.a. bij het wisselen van een nieuwe jaargang, de nieuwe jaargang te leveren en  de klant op te hoogte te brengen van deze wijziging na de bestelling. Archipel Holding BV / Vinoctis behoudt zich het recht een product niet te kunnen leveren daar deze niet meer op voorraad blijkt te zijn. In de mate van het mogelijke zal Archipel Holding BV / Vinoctis de klant verwittigen in geval de leveringsdatum niet gerespecteerd kan worden. Eventueel heeft de klant de mogelijkheid de bestelling gedeeltelijk of volledig te annuleren en dit zonder bijkomende kosten.

LEVERINGEN EN LEVERTERMIJNEN

Archipel Holding BV / Vinoctis zal zich inspannen om de op de webwinkel vermelde levertijden (versturen binnen 24u zolang de voorraad strekt) te respecteren, Uitgezonderd drukke periodes (feestdagen) zijn wij afhankelijk van onze partners en zou het kunnen zijn dat wij deze periode niet kunnen respecteren. Voor dringende orders raden wij u aan om ons rechtstreeks te contacteren. Archipel Holding BV / Vinoctis kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor een levering te laat aankomt of een pakket dat verloren raakt door derden, door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, zullen de bestelde goederen worden afgeleverd op het afleveradres zoals aan Archipel Holding BV / Vinoctis doorgegeven door de klant. Om tot levering van een bestelling over te gaan kan het zijn dat de klant wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de levering. De klant wordt verzocht om tijdens het plaatsen van de bestelling tevens de contactgegevens te vermelden (telefoonnummer, emailadres,…) en te laten registreren waarop hij/zij onbereikbaar is. Archipel Holding BV / Vinoctis zal er alles aan doen om bij een eventuele vertraging de wachttijd te beperken. De vermelde levertijden doen in hoofde van Archipel Holding BV / Vinoctis geenszins een resultaatverbintenis ontstaan doch enkel een inspanningsverbintenis. Mocht de bestelling niet binnen de 10 werkdagen geleverd zijn, zonder enige berichtgeving van Archipel Holding BV / Vinoctis, dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Archipel Holding BV / Vinoctis is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door Archipel Holding BV / Vinoctis gedragen. Archipel Holding BV / Vinoctis verzendt geen artikelen naar postbusadressen. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending. Het is belangrijk dat de klant bij ontvangst van zijn/haar producten controleert of deze conform de bestelling geleverd werden, en als dat niet zo is, op de leveringsbon/factuur aangeeft wat er niet klopt, waarna deze bon door de klant ondertekend moet worden. Bij gebrek aan dergelijk voorbehoud worden de goederen onherroepelijk aanvaard door de klant als zijnde conform met de geplaatste bestelling en aldus vrij van gebreken en/of beschadigingen. De klant draagt vanaf dit ogenblik het risico. Bestellingen worden uitgeleverd via het eigen vervoer van Archipel Holding BV / Vinoctis of een externe transportfirma (Bpost/DHL/UPS).

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Archipel Holding BV / Vinoctis behoudt zich het recht van eigendom voor de goederen die bij de klant werden afgeleverd en dit tot de volledige betaling ervan.

PLAATS VAN LEVERING

De levering, wordt geacht te gebeuren op de plaats door de klant aangegeven en zoals opgenomen in zijn/haar bestelling.

AANVAARDING, GARANTIE EN KLACHTEN

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument een wettelijke garantie van 2 jaar. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar.

De Koper moet direct bij de inontvangstname van de aangekochte producten een eerste verificatie uitvoeren.  Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft onder meer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): hoeveelheid, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc.  De Koper dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering schriftelijk (per post of via info@vinoctis.com) mee te delen aan Archipel Holding BV / Vinoctis, met verwijzing naar het correcte nummer van de leveringsnota en/of de Orderbevestiging.

Het in gebruik nemen, verwerken, herverpakken, en/of doorverkopen van de door Archipel Holding BV / Vinoctis geleverde producten wordt beschouwd als zijnde productkeuring en aanvaarding, geldt als definitieve levering van de desbetreffende producten, en bevrijdt Archipel Holding BV / Vinoctis van haar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid conform AANSPRAKELIJKHEID van de Algemene Voorwaarden.

 Klachten met betrekking tot verborgen gebreken aan de geleverde producten moeten op straffe van onontvankelijkheid binnen een termijn van 48 uur na ontdekking van het gebrek schriftelijk (per post of via e-mail) worden gemeld aan Archipel Holding BV / Vinoctis, met verwijzing naar het correcte nummer van de leveringsnota en/of de Orderbevestiging. Dergelijke klachten kunnen aan Archipel Holding BV / Vinoctis worden gemeld binnen de wettelijke garantietermijn. Archipel Holding BV / Vinoctis verbindt zich ertoe klachten, die correct zijn gemeld, alleszins te aanvaarden binnen een termijn van 365 kalenderdagen na levering.  In geen geval zal Archipel Holding BV / Vinoctis instaan voor kwaliteitsverlies en beschadigingen ingevolge behandeling of verkeerd gebruik van de producten door de Koper.

Bij klachten die tijdig en correct aan Archipel Holding BV / Vinoctis worden gemeld, zal Archipel Holding BV / Vinoctis naar eigen keuze en inzicht: (1) de gebrekkige producten, vervangen, in zoverre dezelfde producten nog in voorraad zijn.  Indien het gebrekkige product niet langer in voorraad is, kan Archipel Holding BV / Vinoctis ervoor opteren de Koper een equivalent van het gebrekkige product te bezorgen (bv. een wijn van een recentere jaargang); of (2) terugname van het gebrekkige product, met creditering aan de Koper.

De Klant erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge eventuele gebreken en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door Archipel Holding BV / Vinoctis.

De Koper mag in geen geval producten terugsturen aan Archipel Holding BV / Vinoctis op grond van dit Artikel zonder voorafgaandelijke schriftelijk akkoord van laatstgenoemde. Archipel Holding BV / Vinoctis behoudt zich het recht voor om samen met de Koper ter plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan. Archipel Holding BV / Vinoctis zal de Koper desgevallend contacteren teneinde de door Archipel Holding BV / Vinoctis aanvaarde retour van producten praktisch te regelen, waarbij Archipel Holding BV / Vinoctis de kosten voor haar rekening zal nemen.

De eventuele vervanging van producten kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen Archipel Holding BV / Vinoctis en de Koper.

Klachten en/of een eventuele (gedeeltelijke) vervanging van producten ontheffen de Klant in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting binnen de in de schriftelijke overeenkomst tussen Archipel Holding BV / Vinoctis en de Koper, de Orderbevestiging uitgaande van Archipel Holding BV / Vinoctis, deze Algemene Voorwaarden, en/of de respectievelijke factuur vastgestelde termijn(en).

De Klant is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

 AANSPRAKELIJKHEID

Met uitzondering van de vrijwaring door Archipel Holding BV / Vinoctis volgens de garantiebepaling in AANVAARDING, GARANTIE EN KLACHTEN van deze Algemene Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Archipel Holding BV / Vinoctis ten aanzien van de Koper beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot volgend bedrag: het respectievelijke factuurbedrag (excl. BTW).

Archipel Holding BV / Vinoctis is in geen geval aansprakelijk voor: (1) indirecte schade (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot omzetverlies, schade aan derden), (2) gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de daad van de Koper of van een derde, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een fout of nalatigheid, (3) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte producten, noch voor een onbedoelde en/of ongewenste wisselwerking ten gevolge van een gelijktijdig gebruik van het product met andere producten, (4) schade ten gevolge van het niet- naleven door de Koper, diens personeelsleden of medewerkers en/of de eindgebruiker van wettelijke en/of andere verplichtingen.

De Koper erkent dat Archipel Holding BV / Vinoctis geen garantie biedt dat de producten voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve de regelgeving of vereisten die gelden in België, zoals deze geldt op het moment van levering van het product aan de Koper door Archipel Holding BV / Vinoctis, zodoende dat Archipel Holding BV / Vinoctis niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor latere wetswijzigingen van welke aard dan ook.

Uitsluitend de Koper is verantwoordelijk m.b.t. de doorverkoop van de aangekochte producten, en garandeert dienaangaande alle (wettelijke en andere) verplichtingen te zullen naleven.

ANNULERING KOOPOVEREENKOMST

Aanvaarding van de artikelen dekt alle zichtbare gebreken. Archipel Holding BV / Vinoctis verbindt zich er enkel toe de aangekochte artikelen gedeeltelijk of volledig terug te nemen en om te ruilen of terug te betalen indien deze een kurksmaak heeft of in geval de kwaliteit duidelijk gebrekkig is. De artikelen moeten teruggezonden worden in de originele verpakking, vergezeld met een rekening/kasticket en dit tot maximum 3 maanden na de aankoop. Wijnen met kurksmaak dienen terugbezorgd te worden in het bijzijn van de kurk en de wijn (in de originele fles). We betalen uw wijn terug en sturen de fles en de kurk voor analyse naar onze kwaliteitsdienst. De uiteindelijke eindbeslissing over de terugbetalingen ligt te allen tijde bij Archipel Holding BV / Vinoctis.

In de jaarformule van een wijnabonnement is geen opzegging mogelijk gedurende de initiële looptijd. De klant kan dus in geen enkel geval de betaalde som terugvorderen.
In de maandformule is opzegging door de klant mogelijk mits deze opzegging wordt gemeld voor de 25ste van de maand per mail binnen dezelfde termijn maar geldt enkel na expliciete schriftelijke kennisgeving van ontvangst door de Archipel Holding BV / Vinoctis.

RECHT OP TERUGGAVE 

Niet goed, geld terug! Archipel Holding BV / Vinoctis biedt de klant 14 kalenderdagen de tijd om de bestelde artikelen terug te sturen zonder extra kosten, met uitzondering van de retourkosten. Deze termijn start van zodra de klant de afleverbon heeft ondertekend of de bestelling via een van onze logistiek partners heeft ontvangen/werd afgeleverd. Het recht op teruggave voorziet dat enkel goederen die opnieuw verkocht kunnen worden door Archipel Holding BV / Vinoctis, kunnen worden teruggezonden. Onvolledige, beschadigde of vuile producten worden niet teruggenomen. Van zodra de klant gebruik maakt van zijn/haar recht op teruggave, engageert Archipel Holding BV / Vinoctis zich om het totaalbedrag van de bestelling contant terug te betalen binnen een termijn van maximum 60 dagen. de klant dient zich per e-mail in contact te stellen met onze klantendienst  (info@vinoctis.com), enkel volle dozen en onbeschadigde flessen komen voor terugname in aanmerking.

Archipel Holding BV / Vinoctis aanvaardt geen “Tevreden of geld terug” retour voor de volgende producten:

 • Geopende flessen die toch niet proefde naar de persoonlijke verwachtingen. Enkel gesloten flessen kunnen worden geretourneerd ter creditering. De klant mag uit slechts één doos maximaal 1 fles van dezelfde soort geopend hebben om te degusteren.
 • Flessen wijn met een rekening/kasticket ouder dan 3 maanden.
 • Onvolledige, beschadigde of vuile artikels. Teruggestuurde goederen worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun gesloten originele verpakking, zonder beschadigingen aan de fles en etiket.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument Archipel Holding BV / Vinoctis  Fruithoflaan 76/2 2600 Berchem, info@vinoctis.com via een ondubbelzinnige verklaring per post of per e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Consument kan hiervoor ook gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (Modelformulier_voor_herroeping_tcm325-246013), maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de Consument zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

PRIVACY

De persoonlijke gegevens die de klant Archipel Holding BV / Vinoctis bezorgd heeft, worden enkel opgenomen in de bestanden van Archipel Holding BV / Vinoctis. Zij worden verwerkt teneinde het beheer van onze webwinkel te verzekeren, alsook om de klant in te lichten inzake onze artikelen en diensten. De klant heeft allertijden het recht om zijn/haar gegevens op de webshop van Archipel Holding BV / Vinoctis te verbeteren, te wijzigen of te schrappen. Indien de klant niet wenst gecontacteerd te worden door Archipel Holding BV / Vinoctis voor commerciële of publiciteire doeleinden, dient hij dit te melden via Archipel Holding BV / Vinoctis

BERSCHERMING VAN HET PRIVELEVEN 

Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van Archipel Holding BV / Vinoctis en wij hanteren een strikt privacybeleid. Hierbij volgen wij de wettelijke richtlijnen. De klant beschikt op elk ogenblik en kosteloos over het recht van inzage en verbetering van deze gegevens. Het volstaat om een e-mail te sturen naar info@vinoctis.com. Voor inlichtingen betreffende diensten na verkoop alsook voor mogelijke klachten kan de klant steeds per e-mail terecht bij Archipel Holding BV / Vinoctis, op het voormelde e-mailadres. De klant erkent expliciet dat een door hem opgegeven emailadres geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden en dat de emailcommunicatie tussen hem en Archipel Holding BV / Vinoctis de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit. De klant wordt aangeraden zijn emailadres regelmatig op nieuwe post te controleren.

GESCHILLEN

Op overeenkomsten tussen Archipel Holding BV / Vinoctis en de Koper is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, voor zover het internationaal privaatrecht dit toelaat.

Geschillen tussen Archipel Holding BV / Vinoctis en de Koper voorgelegd aan de rechter vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de zetel van Archipel Holding BV / Vinoctis, tenzij Archipel Holding BV / Vinoctis verkiest een geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van de maatschappelijke zetel of woonplaats van de Koper.

Voor alternatieve geschillenbeslechting over online aankopen kan u ook terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Unie.

ALCOHOL en VERANTWOORDELIJKHEIKD Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Met uw bestelling verklaart u hierbij dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoop en ouder bent dan 18 jaar.

OVERMACHT

Archipel Holding BV / Vinoctis is nimmer aansprakelijk voor overmachtsituaties of iedere andere oorzaak buiten haar wil gelegen (oorlog, staking, lock out, breuk, diefstal, brand, logistieke problemen bij transporteurs en derden aangestelden, edm) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat Archipel Holding BV / Vinoctis niet of niet tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen, hoewel zij steeds alles in het werk zal trachten te stellen om desgevallend met vertraging de overeenkomst uit te voeren, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is of kan worden.

DISCLAIMER

De gegevens die zich op deze site bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over Archipel Holding BV / Vinoctis en de door Archipel Holding BV / Vinoctis aangeboden producten, onder voorbehoud van typ- en drukfouten of andere  materiële vergissingen. Tussentijdse wijzigingen, zowel qua producten als qua prijzen zijn steeds mogelijk. Afbeeldingen van flessen of etiketten kunnen afwijken. De klant wordt dan ook steeds uitgenodigd om regelmatig de website te raadplegen voor de laatste versie van onze voorwaarden. Archipel Holding BV / Vinoctis levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. Archipel Holding BV / Vinoctis behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Archipel Holding BV / Vinoctis

Archipel Holding BV / Vinoctis sluit uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit zover wettelijk mogelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse schade of gevolgschade. Het auteursrecht op alle aangeboden informatie berust bij Archipel Holding BV / Vinoctis en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van Archipel Holding BV / Vinoctis. Door deze site te bezoeken aanvaardt u dat het Belgische recht van toepassing is in de verhouding tussen Archipel Holding BV / Vinoctis en uzelf.

Alle informatie of gegevens die door gebruikers van deze website aan Archipel Holding BV / Vinoctis worden overgemaakt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt slechts gebruikt om Archipel Holding BV / Vinoctis in staat te stellen uw vragen, bestellingen en/of opmerkingen efficiënt te behandelen en onze dienstverlening te personaliseren. In geen geval zal deze informatie worden overgemaakt aan derden zonder uw voorafgaandelijke toestemming.

Vinoctis
Van Aerdtstraat 52
2060 Antwerpen
BE 0455.097.670

0
  0
  Uw winkelwagen
  Winkelwagen is leeg